LOGICIEL D’AGENDA ET DE DISPATCHING

Nous sommes des concepteurs passionnés et nous aidons les entreprises qui aiment offrir des services innovants. Nous fournissons un ensemble complet de logiciels de taxi avec un nombre infini de fonctionnalités pour chaque entreprise de transport, mais aussi une solution économique pour l’enregistrement des données de trajet pour les chauffeurs indépendants.

also available in English – auch in deutscher Sprache erhältlic

AGENDA EN DISPATCHING SOFTWARE

We zijn gepassioneerde ontwerpers en helpen bedrijven die het geweldig vinden om innovatieve diensten te leveren  . Wij leveren een volledig taxi softwarepakket met een oneindig aantal aan functionaliteiten voor elk vervoersbedrijf maar ook een voordelige oplossing voor het registeren van ritgegevens voor zelfstandige chauffeurs.

AUTOMATISCH AANMELDEN IN EEN ZONE

Zodra een taxi een bepaalde zone binnenrijdt, detecteert het geocoderingssysteem automatisch de locatie van de taxi via geavanceerde GPS-technologie. Deze locatie wordt vervolgens gematched met een vooraf gedefinieerde geocodekaart van de stad of het gebied. Zodra de match is gemaakt, wordt de taxi automatisch aangemeld in de betreffende zone zonder enige interactie van de chauffeur.

CONNEXION AUTOMATIQUE DANS UNE ZONE

Dès qu’un taxi entre dans une zone spécifique, le système de géocodage détecte automatiquement la position du taxi grâce à une technologie GPS avancée. Cette position est ensuite comparée à une carte géocodée préalablement définie de la ville ou de la région. Une fois la correspondance établie, le taxi est automatiquement connecté à la zone concernée sans aucune intervention du chauffeur.

KOPPELEN MET CHIRON EN CDT

Het integreren van realtime data met systemen zoals CDT van de Inspectie Leefmilieu en Transport en het Chiron-systeem van de Belgische overheid is een voorbeeld van hoe technologie kan helpen bruggen te slaan tussen particuliere bedrijven en overheidsregulering, wat leidt tot verbeterde diensten, efficiëntie en compliance. Dit systeem biedt volledige transparantie aan de overheid, waardoor taxibedrijven hun betrouwbaarheid en integriteit kunnen tonen.

CONNEXION AVEC CHIRON ET CDT

L’intégration des données en temps réel avec des systèmes tels que le CDT de l’Inspection de l’Environnement et du Transport et le système Chiron du gouvernement Belge est un exemple de la manière dont la technologie peut aider à établir des passerelles entre les entreprises privées et la réglementation gouvernementale, conduisant à une amélioration des services, de l’efficacité et de la conformité. Ce système offre une transparence totale au gouvernement, permettant aux compagnies de taxi de démontrer leur fiabilité et leur intégrité.

PRIVACY CHAUFFEUR GEWAARBORGD

De GPS-functie van de tablet wordt alleen geactiveerd wanneer de chauffeur een dienst start. Dit betekent dat zodra de chauffeur in dienst is en beschikbaar is voor ritten, de GPS-locatie actief is en gegevens doorstuurt naar de centrale. Wanneer de chauffeur niet in dienst is of zijn dienst heeft beëindigd, wordt de GPS-tracking automatisch uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de chauffeur zijn tablet vrij kan gebruiken voor persoonlijke doeleinden zonder zorgen over locatietracking.

CONFIDENTIALITÉ DU CHAUFFEUR GARANTIE

La fonction GPS de la tablette n’est activée que lorsque le chauffeur commence un service. Cela signifie que dès que le chauffeur est en service et disponible pour des courses, la localisation GPS est active et transmet des données à la centrale. Lorsque le chauffeur n’est pas en service ou a terminé son service, le suivi GPS est automatiquement désactivé. Cela permet au chauffeur d’utiliser librement sa tablette à des fins personnelles sans se soucier du suivi de sa localisation.

2FA OM TOEGANG TE KRIJGEN

De digitale wereld waarin we leven brengt veel voordelen met zich mee, maar brengt ook uitdagingen op het gebied van veiligheid en privacy. Een dergelijke maatregel is Twee-factor Authenticatie (2FA), een beveiligingsproces waarbij gebruikers twee verschillende authenticatiemethoden moeten verstrekken voordat ze toegang krijgen tot een account of toepassing. Na het invoeren van het wachtwoord wordt de gebruiker gevraagd om een tweede vorm van identificatie te verstrekken.

2FA POUR OBTENIR L’ACCÈS”

Le monde numérique dans lequel nous vivons offre de nombreux avantages, mais pose également des défis en matière de sécurité et de confidentialité. Une de ces mesures est l’Authentification à Deux Facteurs (2FA), un processus de sécurité dans lequel les utilisateurs doivent fournir deux méthodes d’authentification différentes avant d’accéder à un compte ou une application. Après avoir entré le mot de passe, l’utilisateur est invité à fournir une seconde forme d’identification.

ONDERSTEUNING NACHTCHAUFFEUR

In de taxisector speelt planning een cruciale rol om de efficiëntie te verhogen en ervoor te zorgen dat klanten op tijd en zonder vertragingen worden bediend. Dit is vooral belangrijk tijdens de nachtelijke uren, waar er minder planners beschikbaar zijn en de vraag naar ritten onvoorspelbaarder kan zijn. Onze tablet software biedt daarom functies die specifiek gericht zijn op de behoeften van nachtchauffeurs die hun collega’s moeten coördineren.

DISPONIBILITÉ DU CHAUFFEUR DE NUIT

Dans le secteur du taxi, la planification joue un rôle crucial pour augmenter l’efficacité et s’assurer que les clients sont servis à l’heure et sans retards. Cela est particulièrement important pendant les heures nocturnes, où il y a moins de planificateurs disponibles et où la demande de courses peut être plus imprévisible. Notre logiciel pour tablette offre donc des fonctionnalités spécifiquement adaptées aux besoins des chauffeurs de nuit devant coordonner leurs collègues.

MEERTALIG

Onze software is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat deze beschikbaar is in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De taalopties zijn naadloos geïntegreerd in de software en het profiel van de taxichauffeur. Gebruikers kunnen eenvoudig tussen talen schakelen met slechts één klik. Ongeacht in welke taal u de software gebruikt, de prijs blijft hetzelfde.

MULTILINGUE

Notre logiciel a été conçu en pensant à l’utilisateur final. C’est pourquoi nous avons veillé à ce qu’il soit disponible en quatre langues européennes majeures : néerlandais, anglais, français et allemand. Les options de langue sont intégrées de manière transparente dans le logiciel et le profil du chauffeur de taxi. Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les langues en un seul clic. Peu importe la langue dans laquelle vous utilisez le logiciel, le prix reste le même.

EXTRA BOEKINGEN

Chauffeurs kunnen sneller reageren op nieuwe ritverzoeken Stel, een chauffeur krijgt de vraag van een klant die een extra rit nodig heeft. In plaats van te wachten tot ze stilstaan of hun centrale te bereiken, kan de chauffeur direct een nieuwe ritaanvraag snel en intuïtief in het systeem invoeren via de tablet. Zodra een nieuwe ritaanvraag is aangemaakt, wordt deze automatisch gesynchroniseerd met de centrale en eventuele andere relevante systemen.

RÉSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les chauffeurs peuvent répondre plus rapidement aux nouvelles demandes de courses. Imaginons qu’un chauffeur reçoive une demande d’un client ayant besoin d’une course supplémentaire. Au lieu d’attendre d’être à l’arrêt ou de contacter leur central, le chauffeur peut directement saisir une nouvelle demande de course de manière rapide et intuitive via la tablette. Dès qu’une nouvelle demande de course est créée, elle est automatiquement synchronisée avec le central et tout autre système pertinent.

MAATWERK OPLOSSINGEN

Door schermen te ontwerpen die zijn afgestemd op specifieke taken of functies binnen het bedrijf, kan de efficiëntie worden verhoogd en kunnen chauffeurs of medewerkers sneller en nauwkeuriger werken. Door software te hebben die nauw aansluit bij de specifieke behoeften van het bedrijf of uw klanten, kan men sneller inspelen op veranderingen binnen eigen bedrijf en zich onderscheiden van concurrenten. Schermen die zijn ontworpen met de eindgebruiker in gedachten.

SOLUTIONS SUR MESURE

En concevant des écrans adaptés à des tâches ou fonctions spécifiques au sein de l’entreprise, l’efficacité peut être augmentée et les chauffeurs ou employés peuvent travailler plus rapidement et avec plus de précision. En ayant un logiciel qui correspond étroitement aux besoins spécifiques de l’entreprise ou de vos clients, on peut réagir plus rapidement aux changements au sein de l’entreprise et se démarquer des concurrents. Des écrans conçus en pensant à l’utilisateur final.

NOTIFICATIEBERICHTEN

Notificatieberichten zijn kortstondige alerts of meldingen die op het scherm van een tablet verschijnen om de gebruiker te informeren over bepaalde gebeurtenissen of acties. Deze kunnen variëren van inkomende berichten, updates, kalenderherinneringen tot systeemwaarschuwingen. In plaats van constant apps of e-mail te controleren, krijgen gebruikers meldingen die hen op de hoogte brengen, waardoor ze gefocust kunnen blijven op hun huidige taken. Veel notificatieberichten bieden interactieve opties.

MESSAGES DE NOTIFICATION

Les messages de notification sont des alertes ou des notifications éphémères qui apparaissent sur l’écran d’une tablette pour informer l’utilisateur de certains événements ou actions. Celles-ci peuvent varier des messages entrants, mises à jour, rappels de calendrier aux alertes système. Au lieu de vérifier constamment les applications ou les e-mails, les utilisateurs reçoivent des notifications qui les tiennent informés, leur permettant de rester concentrés sur leurs tâches en cours. De nombreux messages de notification offrent des options interactives.

AUDIT TRAILS EN LOGBOEKEN

In het geval van een beveiligingsinbreuk of verdachte activiteiten, bieden audit trails en logboeken cruciale gegevens voor onderzoek en analyse.Zowel voor overheid en het taxibedrijf zijn audit trails vereist om te voldoen aan bepaalde regelgevingen en normen, waarbij het vastleggen van gegevens en activiteiten noodzakelijk is. Alle stakeholders hebben een duidelijk beeld van wat er binnen het systeem gebeurt. Klanten, partners en andere betrokken partijen kunnen erop vertrouwen dat de organisatie de hoogste normen van data management hanteert.

TRACES D’AUDIT ET JOURNAUX DE LOGS

En cas de violation de sécurité ou d’activités suspectes, les traces d’audit et les journaux de logs fournissent des données cruciales pour l’enquête et l’analyse. Tant pour le gouvernement que pour la compagnie de taxi, les traces d’audit sont nécessaires pour se conformer à certaines réglementations et normes, où la capture des données et des activités est essentielle. Toutes les parties prenantes ont une vision claire de ce qui se passe au sein du système. Clients, partenaires et autres parties concernées peuvent avoir confiance que l’organisation respecte les normes les plus élevées en matière de gestion des données.